Επίκαιρα Θέματα

Τα χαρακτηριστικά των εμβοών 12.12.2014
Όλα τα θέματα
Οι Gilles, Goellen και Van de Hayning (2014), αναφέρουν ότι οι ασθενείς που πάσχουν από εμβοές συχνά εμφανίζουν ως συμπτώματα υπερακουσία και απώλεια ακοής. Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2012 από τους Gilles, Goellen και Van de Hayning έχοντας ως δείγμα 588 ασθενείς, παρατηρήθηκε ότι οι εμβοές έγιναν αντιληπτές από το 15% του δείγματος, ενώ οι 2,5% δήλωσαν ότι είναι "σοβαρά ενοχλητικές". Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ο τύπος των εμβοών διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του ασθενή. Πιο συγκεκριμένα οι νεότεροι ασθενείς παρουσιάζουν εμβοές καθαρών τόνων σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς που αντιλαμβάνονται έναν θόρυβο που μοιάζει με εμβοές. Τέλος σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι καθώς αυξάνεται η απώλεια ακοής αυξάνεται και το φάσμα συχνοτήτων των εμβοών. 

Πηγή: http://www.audiology.org/news/tinnitus-characteristics  


αρχή