Επίκαιρα Θέματα

Τα βαρήκοα άτομα και οι ψυχοκοινωνικές τους ανησυχίες 27.10.2014
Όλα τα θέματα
Σύμφωνα με τους συγγραφείς Poost- Foroosh, Jennings και τους συνεργάτες (2011) υπάρχουν 8 βασικοί παράγοντες στην σχέση μεταξύ του βαρήκοου ατόμου και του ειδικού ακοοπροθετιστή που επηρεάζουν το βαρήκοο άτομο στην απόφαση του να χρησιμοποιήσει/ αγοράσει ακουστικό βαρηκοϊας. Οι παράγοντες είναι οι εξής:

1. Η άνεση που αισθάνεται το βαρήκοο άτομο απέναντι στον ειδικό ακοοπροθετιστή
2. Η κατανόηση του ειδικού ακοοπροθετιστή για τις ανάγκες του βαρήκοου ατόμου
3. Η αντιμετώπιση του κάθε βαρήκοου ατόμου από τον ειδικό ακοοπροθετιστή λαμβάνοντας υπόψιν τα χαρακτηριστικά και τις δράσεις του
4. Η αντιμετώπιση του κάθε βαρήκοου ατόμου από τον ειδικό ακοοπροθετιστή ως ξεχωριστή προσωπικότητα
5. Η πίεση που ασκεί ο ειδικός ακοοπροθετιστής στο βαρήκοο άτομο για την επιλογή ακουστικού βαρηκοϊας
6. Η παρουσίαση των πληροφοριών για τα ακουστικά βαρηκοϊας από τον ειδικό ακοοπροθετιστή 
7. Η υποστήριξη του ειδικού ακοοπροθετιστή στις αποφάσεις του βαρήκοου ατόμου
8. Ο βαθμός ετοιμότητας του βαρήκοου στην λήψη αποφάσεων

Οι Ekberg, Grenness και Hickson (2014) αναφέρουν ότι παρά την τεχνολογική πρόοδο, οι ψυχοκοινωνικές ανησυχίες των βαρήκοων ατόμων μπορούν να επηρεάσουν την διαδικασία εφαρμογής των ακουστικών.
Σε μια έρευνα που πραγματοποιήσαν οι Ekberg, Grenness και Hickson, όπου κατέγραψαν 63 χρήστες ακουστικών βαρηκοϊας σε 26 διαφορετικά κέντρα εφαρμογών στην Αυστραλία, παρατήρησαν ότι οι ανησυχίες των βαρήκοων ατόμων για την εφαρμογή των ακουστικών βαρηκοϊας ήταν ψυχοκοινωνικής φύσεως. Ωστόσο, οι ειδικοί ακοοπροθετιστές δεν απέδωσαν τις ανησυχίες των βαρήκοων ατόμων σε αυτούς τους παράγοντες και για αυτόν τον λόγο δεν μπορούν να προσδιοριστούν μόνο σε αυτούς.
Ύστερα από την έρευνα οι Ekberg, Grenness και Hickson κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ανησυχίες των βαρήκοων ατόμων σε σχέση με την εφαρμογή των ακουστικών βαρηκοϊας δεν οφείλεται μόνο σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, όπως η κοινωνική προκατάληψη στο θέμα της βαρηκοϊας, αλλά στην διαδικασία εφαρμογής που περιλαμβάνει την προσέγγιση της βαρηκοϊας από τον ειδικό ακοοπροθετιστή αλλά και η σχέση που θα αναπτυχθεί μεταξύ τους.αρχή